...unohtumattomissa hetkissä

Satujoogakoulutus – pilottitutkimus 2013-2014

Kokemuksia Satujoogakoulutuksen pilottihankkeista 2013-2014 oululaisissa päiväkodeissa. Pilotteihin osallistui noin 10 henkilöä (lastenhoitajia, avustajia ja opettajia), jotka testasivat Satujoogaa noin kuukauden ajan päiväkotiryhmissään (lapsia ikäryhmistä 1,5 – 6 v). Pilottikoulutusten jälkeen menetelmää kehitettiin ja tuotiin vastan sen jälkeen markkinoille. Tähän olen kerännyt piloteista saamani palautteen niihin osallistuneilta aikuisilta.

Tällä hetkellä keräilen kokemuksia ja palautetta ”virallisiin” koulutuksiin osallistuneilta. Niistä kirjoitan lisää myöhemmin.

Miten olet ottanut menetelmän käyttöösi?

Satujoogakoulutuksen menetelmiä testattiin yhdessä päiväkodissa kolmessa eri ryhmässä ikävuosille 3-5. Testaajia olivat lastentarhanopettajat, jotka olivat hyödyntäneet menetelmää työssään lyhyillä tuokioilla päiväpiirillä, ennen nukkariin siirtymistä sekä siirtymisen aikana, pienryhmissä. Lyhyitä satujoogahetkiä oli käytetty odottelutilanteissa ja siirtymätilanteissa. Pidempiä tuokioita oli tehty jumpan yhteydessä ja jumpan loppurentoutuksissa. Aikuiset olivat soveltaneet koulutuksessa oppimaansa omien lyhytharjoitusten kokeilemiseen ja olivat kokeneet ne onnistuneiksi. Lapset olivat pyytäneet lisää tuokioita. Satujoogaa oli sovellettu myös päiväkotipäivän ulkopuolelle järjestämällä äiti-lapsi illan päiväkodin perheille, johon oli osallistunut noin 20 henkilöä. Tästä hetkestä oli jäänyt hyvät kokemukset sekä lapsille, äideille että työntekijöille. Työntekijät olivat huomanneet, että hyvin suunniteltu ja useamman kerran toteutettu toimii aina vain paremmin ja paremmin. Olivat saaneet myös itselleen onnistumisen kokemuksia. Osa aikuisista oli kokeillut vain yhtä tai kahta eri harjoitusta lasten kanssa, mutta yksi oli kokeillut useampaa ja toistanutkin niitä.

 

Onko satujoogamenetelmän käyttäminen ollut helppoa?

Osassa tilanteissa menetelmän soveltaminen päiväkodin erilaisiin siirtymätilanteisiin koettiin helppona ja toimivana, mutta yhden mielestä se ei ollut helppoa, koska siirtymätilanne ei itsessään ollut niin selkeä, koska kaikki eivät siirtyneet yhtä aikaa ja se aiheutti sekaannusta siitä, kuka on mukana ja kuka ei. Lyhyet tuokiot koettiin kuitenkin helpoiksi toteuttaa, koska niitä oli mahdollista soveltaa extempore tyyliin ja niissä koettiin mahdolliseksi tarjota lapselle täysi huomio. Lyhyet tarinat koettiin helpommiksi toteuttaa, koska pitkien muistamisessa oli haasteita ja tarvittiin lunttilappua. Lyhyisiin tuokioihin kaivattiin toisaalta vaihtelua, mutta toisaalta osa koki omaksi jutukseen soveltaa ja suunnitella harjoituksista esim. pienemmille sopivampia lyhentämällä ja hieman muuttamalla tarinoita. Yksi koki tarinat haastaviksi siksi, että niiden toteuttaminen vaatii aikaa ja suunnittelua, kun taas toinen oli mielellään suunnitellut ja käyttänyt kotona omaa aikaa niiden sisäistämiseen ja harjoitteluun. Osana lyhytharjoituksia on tarkoitus olla musiikkia ja laulua ja yksi kaipasi niiden osuutta lisää, koska hänen soveltamisalueensa on musiikki. Hän koki, että yhdistettynä musiikkiin, harjoituksia olisi helpompi soveltaa musiikkituokioilla.

 

Miten lapset ovat ottaneet satujoogan uutena vastaan?

Pienemmillä satujoogaan tutustuminen oli ensin hieman jännittävää ja lähtivät varovaisemmin mukaan, mutta toisella kerralla olivat jo reippaammin mukana, kun asia oli tullut tutuksi. Lapset tuntuivat nauttivan satujoogasta ja sen hiljaisista hetkistä. Isompien ryhmässä vilkkaimmat olivat ensin kokeneet satujoogan tylsänä varsinkin toistuessa samanlaisena, mutta kaikki osallistuivat silti mielellään tuokioihin. Suurin osa oli kuitenkin kokenut tekemisen jännittävänä. Vilkkaalle lapselle rauhallinen hetki vaatii hieman sopeutumista, koska oli tottunut erilaiseen toimintaan. Satujoogan tekeminen saattaa vaatia alustusta lapselle, jotta hän tietää mitä on tulossa ja osaa suunnata toimintansa sen mukaisesti. Pääsääntöisesti lapset ovat olleet innolla mukana ja kokeilleet satujoogaharjoituksia ryhmässä.

 

Miten lapset ovat lähteneet mukaan sen toteuttamiseen?

Lapset ovat olleet todella hyvin mukana ja yhdessä ryhmässä kukaan ei ole jättänyt tekemättä harjoituksia. Erityisesti harjoitukset, joissa on mukana aikuisen tai toisen lapsen kosketusta, ovat olleet mieluisia. Yksi aikuisista on suunnitellut tuokiot itsekseen ja antanut tarinoiden elää ja muuttua lasten mielikuvitusten ja toiveiden mukaan kesken tarinan, mikäli muutos on ollut hetkeen sopiva. Muuntautumiskyky tarinoissa on tuntunut tarpeelliselta lasten kanssa harjoituksia tehdessä ja lapset ovat kokeneet oman osallistumisen tärkeänä. Lapset ovat olleet innoissaan tekemistään taikapuista ja kertoneet niistä mielellään ja esitelleet, kuinka hyvin pysyvät pystyssä. Lapset ovat jaksaneet hyvin keskittyä kuuntelemiseen ja tekemiseen.

 

Mitä uutta olet oppinut työstäsi?

Satujoogakoulutuksen ja sen soveltamisen myötä aikuiset olivat huomanneet, että rauhoittumiselle voi ottaa aikaa esim. nukkaritilanteen ei tarvitse olla kaoottinen. Rauhallisten tilanteiden luominen päiväkotiarkeen koettiin mahdolliseksi ja helpoksi. Tärkeäksi havaittiin se, että lapsille on ihana järjestää rauhallisia hetkiä nauttien yhdessä lasten kanssa kiireettömyydestä. Satujoogamenetelmän hyödyntäminen arjessa toi esille myös ajatuksia siitä, ettei kenenkään tarvitse kilpailla keskenään. Samoin aikuiset olivat huomanneet, että uudet asiat on hyvä tuoda lapsille pikku hiljaa ja perustellen. Toiveena olisi luoda enemmän näitä hetkiä arkeen, jotta kiireen ajatukset väistyisivät. Kasvua ryhmän ohjaajan taitojen kehittymisessä koettiin satujoogan käytön myötä. Itseoivalluksia omista kyvyistä ja taidoista oli esiintynyt aikuisten keskuudessa. Yksi aikuisista oli havainnut kykenevänsä järjestämään lapsille jotain aivan uutta toimintaa ja huomannut, ettei asioiden aina tarvitse mennä suunnitelmien mukaan. Myös lapsista oli havaittu se, että jokainen lapsi tekee asian omalla tavallaan ja tämä on vahvistanut yksilöllisyyskäsitystä lapsesta. Omien virheiden huomaaminen ja niistä positiivisesti oppiminen seuraavaa kertaa varten oli huomattu myös toiminnan aikana.

 

Minkälaisia vaikutuksia olet havainnut lapsissa ja sitä kautta arjessa?

Rauhalliset tilanteet ovat lisänneet aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta ja jokaisen lapsen yksilöllistä kohtaamista. Aikuiset olivat havainneet, että lapsellakin on oikeus rauhoittua ja olla hetki paikallaan. Satujoogan on havaittu vahvistavan lapsen luonnollista halua liikkua ja kehittää omia taitojaan. Lapsissa on havaittu myös sinnikkyyttä, koska haluavat löytää kokeilemisen kautta ”oikeanlaisen” asennon. Lasten välistä kilpailua ei ole havaittu ollenkaan. Aikuisen oman rauhallisuuden on huomattu siirtyvän lapseen jopa pelkkää äänensävyä muuttamalla ja tämä on vaikuttanut positiivisesti mm. siirtymätilanteisiin siirryttäessä lepohetkelle tai ruokailutilanteesta vessaan. ”Satujoogamaiset eleet” ovat saaneet lapset heti kuulolle ja ”tottelemaan” aikuista. Aikuisia olisi kiinnostanut tutkia asiaa pidempään ja tarkkailla yksittäisen lapsen käyttäytymisen muutoksia satujoogamenetelmää soveltaen. Yhden pidemmän tuokion jälkeen lapset olivat nukahtaneet helpommin nukkarissa, jopa yksi haastava lapsi oli nukahtanut lepohetkellä heti. Päiväpiirillä myös häiritsevästi käyttäytyvät olivat olleet rauhallisia.

 

Mitä haasteita olet kohdannut?

Satujooga haastaa aikuiset työskentelemään omien rajojen ulkopuolella etsien itsestä inspiraatiota ja heittäytymistä sekä muuntautumiskykyä lasten mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Satujoogamenetelmän käyttö voidaan kokea haasteellisena, jos aikuinen ei ole hetkessä eläjä ja, jos pyritään tekemään kaikki juuri niin kuin tarinassa sanotaan. Haasteelliseksi koettiin se, että miten lapset saadaan mukaan, jos huomaa heti alusta alkaen lähteneensä väärille raiteille sekä se, miten saada lapset innostumaan, jos jooga ei ns. ole omaa vahvinta aluetta. Haasteita tuokioille tuovat myös vilkkaasti ja ”häiritsevästi” käyttäytyvät lapset ja heidän kanssa toimiminen siten, että se ei vie liikaa huomioita toisilta mukana olevilta. Haasteelliseksi on koettu myös tilanteet, joissa yksi lapsi ei halua tehdä ja ilmaisee sen ääneen sen tarttuessa muihinkin. Tällaiset tilanteet ovat vaatineet siinä hetkessä yhden lapsen toiminnan suuntaamista muuhun ja antamalla hänelle vaihtoehdon toimia hänelle sopivalla tavalla. En halua voi olla usein vain minua pelottaa käyttäytymismuoto ja siihen on hyvä tarttua positiivisella tavalla. Jos rauhalliset hetket ovat rikkoutuneet lasten ideoilla ja ajatuksilla asennoista, aikuiset ovat muistaneet satujoogan menevän lasten ehdoilla ja ovat sallineet tilanteeseen rauhallista keskustelua satujoogan menetelmien mukaisesti jokainen vuorollaan. Pienempien lasten kanssa tarinoita on saanut lyhentää omatoimisesti, jotta ne ovat soveltuneet heidän toimintaan. Yksi kokee haasteelliseksi satujoogaohjelmien liikkeiden/tarinoiden keksimisen tai muokkaamisen tuokioita varten, koska kokee jossain vaiheessa haluavansa keksiä liikkeitä ja tarinoita lisää koulutusmateriaalin lisäksi.

 

Mitä muuttaisit?

Lyhyitä satuja koettiin tarvittavan lisää. Toiminnassaan yksi aikuinen haluaisi kokeilla satujoogaa enemmän siirtymätilanteissa ja seurata sen vaikutusta itseen ja lapsiin. Yksi aikuinen kaipaisi tarinoihin paljon erilaisia variaatioita, mutta toinen sanoi keksivänsä niitä itse, että jää myös tilaa omalle suunnittelulle ja ideoinnille. Pitkiin tuokioihin kaivattiin yksinkertaistamista ja yleisesti satujoogan kaivattiin musiikkia.

 

Kerro yksittäisiä tilanteita, joissa olet huomannut satujoogan vaikutuksia?

Yhdellä aikuisella satujoogan tekeminen ennen nukkaria oli saanut lapset rauhallisiksi ja nukahtamaan melkein heti. Lapset olivat ottaneet perhosharjoituksen hyvin vastaan piirillä, olleet rauhallisia ja odottaneet jokainen vuoroaan sekä kuunnellut hiljaa toisten vuorolla. Näkymättömyysviitta koettiin tilanteiden rauhoittajana useaan otteeseen. Siirtymätilanteet koettiin rauhallisemmiksi yleisesti. Lapset tykkäävät siitä kovasti ja kokeilevat mielellään uusia asentoja. Lapset ovat ehkä rohkaistuneet kokeilemaan muitakin uusia asioita satujoogan kautta, ainakin yksi lapsi.

 

Miten satujooga on vaikuttanut jaksamiseesi? Oletko kannustanut muita käyttämään menetelmää? Oletko saanut pos/neg palautetta sellaisilta, jotka eivät ole käyneet koulutusta?

Yksi oli saanut positiivista palautetta siitä, että on ihanaa, että päivässä on tällaisia rauhallisia hetkiä, jolloin voidaan yhdessä lasten kanssa rentoutua. Yksi koki satujoogan erittäin kiinnostavana ja on kokenut sen merkityksen tärkeänä jaksamisensa kannalta. Hän on innolla suunnitellut uusia tuokioita ja kokenut ne erittäin antoisina ja jopa maagisina. Kertoo myös jakavansa tietoa myöhemmin toisille, kunhan pääsee sisälle satujoogan maailmaan. Hän kokee myös, että sellaiselle, joka ei ole koulutusta käynyt, saattaa olla vaikea ymmärtää satujoogan merkityksellisyyttä, mutta ei koe tarvetta tehdä satujoogasta sen suurempaa numeroa. Yksi on kokenut, että satujooga on kiinnostanut myös muita työntekijöitä. Henkilökunnan sisällä oli herännyt kysymyksiä siitä, saavatko kaikki lopulta käydä koulutuksen. Koulutukseen osallistujat ovat kyselleet tasaiseen tahtiin toisilta kuulumisia satujoogan käytön suhteen.

Suosittelisitko koulutusta varhaiskasvattajille?

Koulutukseen osallistujat ovat yhtenäisesti sitä mieltä, että suosittelisivat ehdottomasti koulutusta aivan jokaiselle.

 

 

Toisen pilottikoulutuksen palautteita 2014 (neljä osallistujaa – lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia)

  • Tarinat olivat siirtyneet lasten leikkeihin useiksi päiviksi, mutta myös kotona oli kerrottu avaruuden valoista à aikuisen onnistuminen
  • Kotoa oli tullut lapsen isältä kyselyä voisiko harjoituksia saada kotiin, että voisi lapsen kanssa harjoitella
  • Lapsen osallistuminen ja innostuminen oli ollut aitoa
  • Pukemaan siirtyminen oli ollut rauhallisempaa
  • Palautteessa näkyi jonkin verran aikuisen epävarmuus uuden asian tiimoilta, mutta toisaalta myös sitoutuneisuus ja tavoite toteuttaa jatkossa lapsille rauhallisia ja mukavia leikin hetkiä
  • Kaikki aikoivat jatkaa harjoitusten tuomista arkeen ja halusivat tulla varmemmiksi ja kehittää taitojaan satujoogassa lasten parissa.
  • Lisäkoulutus toivotettiin tervetulleeksi
Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Email this to someone
email